Dane administratora danych osobowych

 1. Dane administratora danych Poszukiwacze Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Poszukiwacze Sp. z o.o.: adres e-mail: port@poszukiwaczenieruchomosci.pl, adres: 81-366 Gdynia ul. Armii Krajowej 28/6 Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Poszukiwacze Sp. z o.o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Poszukiwacze Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Poszukiwacze Sp. z o.o. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Poszukiwacze Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 3. Odbiorcy danych Poszukiwacze Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Poszukiwacze Sp. z o.o. usługi prawne. Poszukiwacze Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Poszukiwacze Sp. z o.o. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
  1. dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Poszukiwacze Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym Poszukiwacze Sp. z o.o. usługi IT, prawne, księgowe, obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom Poszukiwacze Sp. z o.o., z którymi Poszukiwacze Sp. z o.o. współpracuje łącząc produkty lub usługi. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Poszukiwacze Sp. z o.o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Poszukiwacze Sp. z o.o..
 4. Okres przechowywania danych Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o., i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z koleipo zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Poszukiwacze Sp. z o.o. pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 5. Prawa Klienta Klient ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
  6. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Poszukiwacze Sp. z o.o. usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Poszukiwacze Sp. z o.o.– Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowychw celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: port@poszukiwaczenieruchomosci.pl.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Poszukiwacze Sp. z o.o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.